395/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

395/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

395