396/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.00 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέας και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ».

396/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.00 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέας και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ».

396