40/2022 Έγκριση Πρακτικού – 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας»

40/2022 Έγκριση Πρακτικού – 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας»

40