408/2019 – Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

408/2019 – Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

408