411/2019 – Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

411/2019 – Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

411