411/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών και Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

411/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών και Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

411