419/2021 «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

419/2021 «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

419