430/2020 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ.18,29,36,40/2020 αποφάσεις του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

430/2020 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ.18,29,36,40/2020 αποφάσεις του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

430_2020