430/2019 – Λήψη απόφασης για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τον τρόπο ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Γ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ σε συνέχεια της 385/2019 απόφασης σας

430/2019 – Λήψη απόφασης για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τον τρόπο ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Γ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ σε συνέχεια της 385/2019 απόφασης σας

430