43/2021 Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Π αροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου «Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΙΟΝΙ Ο 2014 2020»

43/2021 Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Π αροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου «Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΙΟΝΙ Ο 2014 2020»

43