435/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών», για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2021” στη Δ.Ε Ζαλόγγου ».

435/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών», για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2021” στη Δ.Ε Ζαλόγγου ».

436