440/2021 «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9».

440/2021 «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9».

440