449/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 3 διενέργειας κλήρωσης που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τα τμήματα 1& 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)».

449/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 3 διενέργειας κλήρωσης που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τα τμήματα 1& 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)».

449