458/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

458/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

458