473/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» , για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού των εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζα ».

473/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» , για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού των εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζα ».

473