48/2022 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, έτους 2022

48/2022 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, έτους 2022

48