489/2021 « Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού μελέτης 24.500,00€ (με ΦΠΑ)»

489/2021 « Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού μελέτης 24.500,00€ (με ΦΠΑ)»

489