49/2022 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

49/2022 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

49