498/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020» και του πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού

498/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020» και του πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού

498