504/2020 Εξέταση της υπ’ αριθμ. 16372/31.08.2020 ένστασης της εταιρίας «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ» κατά της υπ’ αριθμ.429/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης (α)Δικαιολογητικών συμμετοχής και (β) Τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

504/2020 Εξέταση της υπ’ αριθμ. 16372/31.08.2020 ένστασης της εταιρίας «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ» κατά της υπ’ αριθμ.429/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης (α)Δικαιολογητικών συμμετοχής και (β) Τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

504_2020