505/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 1 Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζα»

505/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 1 Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζα»

505