506/2018 – Δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Ζωής κ’ Φωτεινής Στρακαντούνα

506/2018 – Δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Ζωής κ’ Φωτεινής Στρακαντούνα

506