506/2020 Αποδοχή ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών KΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις δομές αυτές

506/2020 Αποδοχή ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών KΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις δομές αυτές

506_2020