514/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

514/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

514