515/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αριθμ. καταθ. 470/2011 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε)

515/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αριθμ. καταθ. 470/2011 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε)

515