516/2020 Αποδοχή από το Δήμο Πρέβεζας των πράξεων ένταξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γ.Γ.Α έντεκα (11) γενικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας Αθλητισμού για όλους (Π.Α.γ.Ο) και τριών (3) ειδικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.

516/2020 Αποδοχή από το Δήμο Πρέβεζας των πράξεων ένταξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γ.Γ.Α έντεκα (11) γενικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας Αθλητισμού για όλους (Π.Α.γ.Ο) και τριών (3) ειδικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.

516_2020