516/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

516/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

516