516/2021 «Έγκριση της υπ. αριθ. 449/2021 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) απόφασης Δημάρχου με θέμα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021»

516/2021 «Έγκριση της υπ. αριθ. 449/2021 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) απόφασης Δημάρχου με θέμα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021»

516