517/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

517/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

517