519/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

519/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

519