520/2020 Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

520/2020 Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

520_2020