52/2021 Τροποποίηση της αριθμ. 730/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας»

52/2021 Τροποποίηση της αριθμ. 730/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας»

52