523/2021 «Έγκριση της υπάρ.456/2021 Απόφασης του Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά)».

523/2021 «Έγκριση της υπάρ.456/2021 Απόφασης του Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά)».

523