526/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

526/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

526