529/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

529/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

529_2020