530/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

530/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

530