533/2021 «Έξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ 02.10.7133.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής».

533/2021 «Έξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ 02.10.7133.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής».

533