535/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επισκευή τροφοδοτικού τηλεφωνικού κέντρου».

535/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επισκευή τροφοδοτικού τηλεφωνικού κέντρου».

535_2020