535/2019 – Έγκριση 2ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού -Τελικού ) του έργου : Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

535/2019 – Έγκριση 2ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού -Τελικού ) του έργου : Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

535