537/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021 »

537/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021 »

537