540/2021 «Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

540/2021 «Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

540