547/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών- κατακύρωσης του διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων <Φακέλλου δικαιολογητικών κατακύρωσης> του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

547/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών- κατακύρωσης του διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων <Φακέλλου δικαιολογητικών κατακύρωσης> του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

547