550/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»

550/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»

550