553/2018 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

553/2018 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

553