556/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας»

556/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας»

556