559/2021 «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ _ ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 5, 6, 7, 8, 9».

559/2021 «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ _ ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 5, 6, 7, 8, 9».

559