569/2021 «Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας 2021-2022» και έγκριση μελέτης »

569/2021 «Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας 2021-2022» και έγκριση μελέτης »

569