570/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π. Cpv: 31600000-2.»

570/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ », σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προϋπολογισμού σύμβασης 62.79,11 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.20.7135.019 Ι.Π. Cpv: 31600000-2.»

570