577/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό νέου προσωρινού μειοδότη της προμήθειας των λιπαντικών 2018-2020 ,λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου

577/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό νέου προσωρινού μειοδότη της προμήθειας των λιπαντικών 2018-2020 ,λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου

577