586/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.7135.00, με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός – Ιδία έσοδα» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion»

586/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.7135.00, με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός – Ιδία έσοδα» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion»

586